Nasza oferta

Zielone Słupno I

Jedyna taka oferta na rynku. Energooszczędne domy zasilane z Odnawialnych Źródeł Energii (OZE)

F.A.Q.

Najczęściej zadawane pytania

Działkę budowlaną i rolną o powierzchni do 2999 m2 może kupić każdy. Obecnie istnieją ograniczenia w zakupie działek rolnych o powierzchni powyżej 2999 m2.

Takie działki może kupić tylko rolnik indywidualny.

Art. 7 pkt 4 Ustawy z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585)

Istnieją również ograniczenia w zakupie działek przez cudzoziemców.

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców

Rolnikiem indywidualnym jest osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Każda nieruchomość (działka) powinna mieć założoną KW.

Zwyczajowo wszelkie koszty notarialne związane z zawarciem umowy sprzedaży pokrywa kupujący, w tym także opłaty sądowe.

Koszt założenia nowej KW:
– założenie 60 zł,
– wpis własności (nowego właściciela)
– 200 zł,
– wpis współwłasności – 100 zł.

 Każdy może sprawdzić za pośrednictwem Internetu w systemie teleinformatycznym treść KW. Tak. Dane te są jawne i każdy ma do nich dostęp pod warunkiem, że znamy numer KW. Zazwyczaj ten numer sprzedający udostępnia kupującemu.

Jedynym obowiązkiem jest zgłoszenie tego faktu do gminy w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży w celu uaktualnienia danych, które z kolei będą potrzebne do naliczenia podatku (rolnego, leśnego, od nieruchomości).