Program Moja woda

Program Moja woda ma na celu ochronę zasobów wody przez zwiększenie retencjonowania wody opadowej i roztopowej na terenie działek przydomowych. Dzięki instalacjom zbierania i rozprowadzania wody opadowej i roztopowej na działce nie będą one odprowadzane do kanalizacji bytowo-gospodarczej, deszczowej lub ogólnospławnej, rowów odwadniających oraz na tereny sąsiadujące, na ulice, place.

O dotację mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz domów mieszkalnych w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej. Program Moja woda ma być prowadzony w latach 2020-2024. Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia mogą być liczone od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2024 r. Umowy z beneficjentami będą podpisywane do 30 czerwca 2024 r. Wydatkowanie środków będzie realizowane przez WFOŚiGW do 31 grudnia 2024 r.

Budżet na realizację programu w 2020 r. wyniósł 114,87 mln zł.

A co z programem Moja woda w 2021 r.? Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w lutym br. przyjmował zgłoszenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska, które chcą dalej uczestniczyć w programie. Natomiast nabór wniosków o dotację ruszył 22 marca 2021 r.

Warto pamiętać, że nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany i dlatego lepiej jest złożyć wniosek jak najszybciej!

Zasady przystąpienia do Programu Moja woda

  • Wysokość dotacji wynosi nie więcej niż 5000 zł na jedno przedsięwzięcie.
  • Jednocześnie może ona stanowić do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji i jej wykonania.
  • Okres trwałości inwestycji powinien wynosić nie mniej niż 3 lata od daty jej zakończenia.
  • Profitent programu powinien w tym czasie przechowywać dokumentację przedsięwzięcia na wypadek kontroli.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) właściwe terytorialnie dla prowadzonej inwestycji. Nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym. Wnioski można składać w wersji elektronicznej na formularzu, który jest dostępny wraz z instrukcją jego wypełniania w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) lub wysłać wypełniony formularz na adres pocztowy odpowiedniego WFOŚiGW. Wniosek w wersji papierowej powinien być wygenerowany z GWD – zawierać na pierwszej stronie kod kreskowy. Do wniosku należy dołączyć oświadczenie podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego.