Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Z uwagi na cel ulgi termomodernizacyjnej, wprowadzono wymóg, aby odliczeniu podlegały wyłącznie wydatki określone w audycie energetycznym. Przeprowadzenie audytu energetycznego przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia daje gwarancję, że poniesione wydatki przyniosą wymierny efekt termomodernizacyjny. Tym samym ulga ma premiować efektywną termomodernizację.

Odliczeniu od dochodu (podatku) podlega kwota faktycznie poniesiona na odpowiednie wydatki, przy czym ogólna kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych latach.

W celu zmobilizowania podatników do nierozciągania w czasie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego proponuje się ograniczenie jego realizacji do 3 kolejnych lat.

W przypadku, gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, mógłby on dokonywać odliczeń w kolejnych latach. Jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Do wydatków podlegających odliczaniu w ramach ulgi termomodernizacyjnej należy m.in:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 4. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 5. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 6. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 7. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
 8. wykonanie analizy termograficznej budynku;
  wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 9. montaż pompy ciepła;
  montaż kolektora słonecznego;
 10. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 11. montaż instalacji fotowoltaicznej.

Uregulowano również przesłanki do zwrotu ulgi. Ustawodawca wskazał, że jeśli podatnik skorzystał z odliczenia, a po roku, w którym tego dokonał, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, to jest obowiązany doliczyć do dochodu (za rok, w którym otrzymał zwrot) odliczone uprzednio kwoty.

Ponadto nowe uregulowania przewidują obowiązek zwrotu odliczonych kwot w przypadku niezrealizowania przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w terminie trzech kolejnych lat (licząc od końca roku podatkowego, w którym sporządzono audyt energetyczny). W przypadku takiego zdarzenia podatnik ma obowiązek „zwrotu ulgi” w zeznaniu składanym za rok, w którym upłynął trzyletni termin.