Zakup pierwszego domu, na co zwrócić uwagę?

Zakup domu to początek nowego etapu w życiu. Choć wiąże się z ogromnymi emocjami, to wymaga racjonalnego i świadomego podejścia. Zostając właścicielem domu, odpowiadasz za wszelkie kwestie prawne, sprawy administracyjne i problemy techniczne dotyczące nieruchomości. Jednocześnie masz prywatny kawałek ziemi, spokój i swobodę decydowania o swojej własności.

Forma prawna domu i działki.
Istotną kwestią podczas zakupu nieruchomości jest jej stan prawny, a więc wszelkie prawa i obowiązki z nią związane. Podstawowym źródłem wiedzy na temat aktualnego stanu prawnego nieruchomości, właścicieli czy roszczeń na niej ciążących jest księga wieczysta.

W dziale I zamieszczony jest dokładny opis nieruchomości: lokalizacja, powierzchnia, numery działek, spis pomieszczeń.

W dziale II znajdują się informacje dotyczące aktualnego właściciela nieruchomości.

Dział III mówi o prawach osób trzecich ciążących na nieruchomości, a IV o obciążeniu hipotecznym.

Wzmianki w księdze wieczystej – dlaczego są ważne?

Przeglądając treść księgi wieczystej domu i działki, nie powinno się bagatelizować znaczenia wzmianek. Z nich bowiem można się dowiedzieć, jakie wnioski o dokonanie zmian w kw wpłynęły do sądu wieczystoksięgowego, a nie zostały jeszcze wprowadzone bądź oddalone.

Co takie wzmianki oznaczają dla nabywcy nieruchomości?

  • W dziale, w którym pojawia się wzmianka może nastąpić istotna zmiana, bowiem wpłynął wniosek, ale nie został jeszcze rozpatrzony.
  • Księga wieczysta w danym momencie może zawierać nieaktualne dane – odmienne z rzeczywistym stanem prawnym księgi.

Rodzaje działek

Decydując się na zakup domu, warto pamiętać o sprawdzeniu rodzaju działki, na której jest postawiony, a także działek okolicznych. Nie każda inwestycja może być zrealizowana na danym gruncie, dlatego powinno się to dokładnie zweryfikować, analizując miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Trzeba się mu wnikliwie przyjrzeć także pod kątem tego, na jakie cele przeznaczone są działki sąsiadujące. Może się okazać, że kilkaset metrów za domem, na działce przemysłowej za dwa lata powstanie fabryka czy magazyny logistyczne.

Wyróżnia się sześć podstawowych rodzajów działek gruntowych: leśne, siedliskowe, inwestycyjne, rekreacyjne, rolne i budowlane. Nie wszystkie grunty może kupić każdy i nie na każdym może stać budynek mieszkalny.

Jak wygląda klasyfikacja działek gruntowych i jakie jest ich przeznaczenie?
Dokładne zastosowanie działek oraz wykaz możliwych inwestycji i wymagań do ich zrealizowania określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa.

Działki leśne
Pod tą administracyjną nazwą kryją się po prostu lasy. To szczególny rodzaj gruntu, bowiem możliwość realizowania inwestycji mieszkaniowych i innych jest mocno ograniczona. Te działki z zasady nie są przeznaczone na cele nieleśne. Na obszarach leśnych mogą powstawać wyłącznie budynki mające służyć gospodarce leśnej i bezpieczeństwu państwa.


Działki siedliskowe – zabudowa zagrodowa

Właścicielem działki siedliskowej może być osoba będąca rolnikiem, czyli posiadająca odpowiednie kwalifikacje i prawo do wykonywania zawodu rolnika. Według definicji ustawowej, rolnik to osoba będąca właścicielem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych nieprzekraczających 300 ha. Dodatkowo musi wykazać odpowiedni staż zamieszkania w gminie, gdzie położona jest przynajmniej jedna z nieruchomości rolnych całego gospodarstwa. Przez co najmniej 5 lat musi osobiście prowadzić gospodarstwo.

Warunki zabudowy działki siedliskowej ściśle określa miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a jeśli takowym gmina nie dysponuje, należy ubiegać się o warunki zabudowy. Ich uzyskanie możliwe jest wyłącznie wtedy, gdy teren jest uzbrojony i z dostępem do drogi publicznej.

Działki inwestycyjne – przemysłowe
To grunty przeznaczone są wyłącznie na cele inwestycyjno-przemysłowe, zwłaszcza o charakterze uciążliwym dla otoczenia. Zlokalizowane są najczęściej z dala od aglomeracji miejskich.

Działki rekreacyjne – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
Na tego typu działkach można wybudować jedynie niewielki budynek mieszkalny, do sezonowego wypoczynku. W domu na takiej działce nie można się zameldować, a ponadto działka nie musi być uzbrojona a budynek podłączony do sieci.

Działki rolne
To działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Przed zabudową takich gruntów, czyli postawieniem na nich budynków, trzeba je wyłączyć z produkcji rolnej. Przy tym nie każdy może stać się właścicielem gruntów rolnych.

Działki budowlane
To grunty najczęściej poszukiwane przez inwestorów prywatnych i deweloperów, ponieważ przygotowane są już pod budowę. Działkę można sklasyfikować jako budowlaną, jeśli spełnia warunki techniczne wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Działka budowlana charakteryzuje się określonym kształtem i powierzchnią, a dodatkowo musi posiadać dostęp do drogi publicznej i infrastruktury technicznej.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.